ประกันอัคคีภัย
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินอันเกิดจากเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย ร้านค้า หรือโรงงาน
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ประกันภัยรถยนต์
เป็นการให้ความคุ้มครอง กรณีความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ ภาคสมัครใจ
ประกันภัยการขนส่งสินค้า
เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยเรือเดินทะเล เครื่องบิน หรือรถยนต์ รถไฟ หรือทางไปรษณีย์ การประกันภัยการขนส่งทางทะเล เป็นประกันภัยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เป็นการประกันภัยคุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย กรมธรรม์นี้จะเข้ามารับผิดชอบแทนผู้เอาประกัน
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดด้านวิศวกรรม
ประกันภัยประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์
ประกันสินเชื่อทางการค้า
เป็นการประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงของการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า การเลื่อนหรือยืดการชำระหนี้ การผิดนัดชำระหนี้ การล้มละลายของลูกหนี้
ประกันภัยการเดินทาง
เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ความคุ้มครองจะเริ่มนับจากการที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
เป็นกรมธรรม์ที่ คุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลจากการ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ทั้งจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ โดยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล และสามารถซื้อคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอกเพิ่มเติมได้
Copyright © 2013 - 2019 Bangkok Chayoratn Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com